MODELOS ANATÔMICOS/BIOIMPEDANCIA

PeleAcne.jpg
Tiróide.jpg
      CARDIOLOGIA / PNEUMOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Modelo-Trato-Gastro-Intestinal-Inferior.
GASTRO-ENTEROLOGIA /
NEFROLOGIA
Modelo-Cérebro.jpg
NEUROLOGIA
GINECOLOGIA / UROLOGIA
ODONTOLOGIA / OFTALMOLOGIA
OTORRINO-LARINGOLOGIA
GORDURA / MÚSCULO
ORTOPEDIA